+420 480 020 123

INFO 06/2014

Zdanění autorských honorářů se v roce 2014 mění

18.1.2014

Spolu s novým rokem se rozšiřuje okruh autorských honorářů, které budou zdaněny srážkovou daní při výplatě plátcem. Navíc se nemusí jednat o konečnou daň.

Autorské honoráře podléhají dani z příjmů ze závislé činnosti i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Autor nepotřebuje živnostenské oprávnění, jelikož se jedná o činnost podle autorského zákona, ale musí se zaregistrovat k dani z příjmů ze závislé činnosti u správce daně a jako osoba samostatně výdělečně činná u příslušné zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení.

Výjimkou jsou příjmy nepřesahující stanovený limit, které zdaní konečnou srážkovou daní automaticky plátce (např. redakce, nakladatelství) a autor již nemá další odvodové povinnosti. Zde dochází od nového roku k podstatným změnám.

Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně

Zvyšuje se limit pro zdanění srážkovou daní

Příjmy autorů (neboli autorské honoráře) plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou dle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 korun. Do roku 2013 platil limit 7000 korun, zvyšuje se o celé tři tisíce korun. Jedná se o příjmy vyplacené jedním plátcem stejnému autorovi (tedy v rámci jedné redakce, jednoho nakladatelství apod.) v úhrnu za kalendářní měsíc.

Autor samozřejmě může mít více honorářů do 10 000 korun měsíčně (včetně) vyplacených různými plátci. Budou zdaněny konečnou srážkovou daní a autor nemá povinnost tyto příjmy zahrnovat do daňového přiznání.

Rozšiřuje se okruh honorářů zdaněných plátcem

Do okruhu autorských honorářů, kdy je možné použít výše popsaný postup zdanění, se v roce 2013 zahrnovaly příspěvky pouze mediím, tj. novinám, časopisům, televizi, rozhlasu, internetovým serverům atd. Od roku 2014 sem patří i další honoráře. Jde o užití dalších autorských děl, kupříkladu honoráře za knihy, publikace, ročenky, příjmy výkonných umělců mimo pracovněprávní vztah a další.

Možnost zahrnout zdaněné honoráře do daňového přiznání

Novinkou roku 2014 je možnost zahrnout autorské honoráře zdaněné srážkovou daní plátcem do daňového přiznání a započítat daň sraženou z těchto příjmů na celkovou daň. Plátce daně (redakce, nakladatelství) je povinen do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen uvedený příjem.

Autor má tedy možnosti dvě:

 • Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné plátcem při výplatě nezahrnout do daňového přiznání. Jedná se o příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní a není třeba je dále vyúčtovávat, nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění.
 • Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné srážkovou daní plátcem zahrnout na základě potvrzení do daňového přiznání a započítat si sraženou daň na celkovou daňovou povinnost.
 • Honoráře zahrnuté do přiznání však podléhají odvodům

  Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Petra Petlachová z Generálního finančního ředitelství, záměrem zákona je umožnit poplatníkovi dle ustanovení § 36 odst.7 zákona o daních z příjmů uplatnit sraženou daň na celkovou daňovou povinnost, tzn. zahrnout příjmy do celkového základu daně v daňového přiznání, případně uplatnit slevy na dani. V případě autorských honorářů dále uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo paušální částkou.

  Honoráře zdaněné plátcem bude možné zahrnout do daňového přiznání.

  Je tedy jasné, že se příjmy nebudou zahrnovat v plné výši, ale po uplatnění příslušných výdajů (skutečných nebo paušálních). Zahrnutím příjmů do celkového základu daně, tj. uvedením do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, bude tento základ daně podkladem pro vyměřovací základ sociálního a zdravotní pojištění. To ostatně potvrdil i mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí. Autor má v případě příspěvků nepřesahujících 10 000 korun dvě možnosti, buď mu je zdaní přímo plátce příspěvku, a pak se mu nezvyšuje základ pro sociální pojištění. Nebo si autor vyžádá od plátce příspěvku potvrzení o těchto příjmech, uvede je do svého daňového přiznání za kalendářní rok do paragrafu 7 a uplatní si výdaje. V tom druhém případě jsou to pro nás příjmy OSVČ. Dosud tato druhá možnost nebyla, dodává Petr Sulek.

  Přestože tedy příjmy podléhají odvodům pojištění, stále může být druhý postup v mnoha případech pro autory výhodnější. Zejména pro studenty, osoby na rodičovské a další poplatníky s nižšími příjmy. Nejen, že mohou využít slevy na dani, případně nezdanitelné části základu daně a tím si daňovou povinnost zcela eliminovat, ale je třeba si uvědomit, že daňový základ bude snížen o skutečné či paušální výdaje. A v případě nepřekročení limitu stanoveného pro samostatnou výdělečnou činnost vedlejší nebude podléhat ani odvodům sociálního pojištění. Zdravotní pojištění bude bohužel odvedeno vždy.

  Autorské honoráře od 10 001 Kč u jednoho plátce

  Pokud jsou měsíční honoráře od jednoho plátce vyšší než 10 000 korun, je příjem samostatnou výdělečnou činností. Plátce je vyplatí v plné výši. K těmto příjmům si může autor uplatnit výdaje. A to buď prokazatelně vynaložené, nebo paušální procentem z dosažených příjmů. Jedná se o paušální výdaj ve výši 40 % z příjmů. Po skončení zdaňovacího období podává autor daňové přiznání, ve kterém uvede jak příjmy ze zaměstnání, podnikání atd., tak příjmy z autorské činnosti

  Autor rovněž podává přehledy o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pro autory platí stejné podmínky jako pro jiné OSVČ, tedy například povinnost platby minimálních měsíčních záloh v prvním roce činnosti, s výjimkou SVČ vedlejší (studenti, zaměstnanci, osoby na rodičovské dovolené a další).