+420 480 020 123

INFO 47

Novinky v novém občanském zákoníku XVI - obchodní listiny

10.10.2013

Nový občanský zákoník – obchodní listiny

Jaké údaje budou podnikatelé povinni uvádět na všech obchodních listinách a internetových stránkách od roku 2014? Které společnosti si budou muset ze zákona zřídit internetové stránky?

Povinnost uvádět určité údaje na obchodních listinách stanoví podnikatelům nový občanský zákoník (NOZ) s účinností od 1. 1. 2014. Tato povinnost byla dosud upravena v § 13a obchodního zákoníku.

Všichni podnikatelé musí uvádět na obchodních listinách a na svých internetových stránkách (resp. v rámci informací, které zpřístupňují veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu) určité informace, zejména o svém jménu a sídlu.

Obchodní listiny

NOZ na rozdíl od dosavadní právní úpravy nestanoví, co se obchodními listinami rozumí a půjde tedy podle mého názoru o všechny listiny, které podnikatel používá v obchodním styku. Mezi obchodní listiny nebudou patřit listiny interní povahy, které podnikatel používá pro své vnitřní účely (např. vnitřní směrnice, rozhodnutí a zápisy z jednání orgánů podnikatele apod.).

Mezi obchodní listiny budou patřit zejména:

 • obchodní dopisy,
 • objednávky a potvrzení objednávek,
 • faktury,
 • smlouvy apod.
 • Výše uvedená povinnost se vztahuje pouze na podnikatele, nepodnikatelé nemají „obchodní listiny“, a proto nemusí žádné údaje v rámci korespondence, byť třeba půjde o korespondenci v právním styku, kdy budou např. objednávat pro sebe zboží u podnikatele, o sobě uvádět.

  Na všech obchodních listinách, jakož i na internetových stránkách, je podnikatel povinen o sobě uvádět následující údaje:

 • jméno,
 • sídlo,
 • identifikační číslo či jiný identifikující údaj, byl-li přidělen,
 • podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku musí uvádět též údaj o tomto zápisu včetně spisové značky,
 • podnikatelé nezapsaní v jiném veřejném rejstříku musí uvádět též údaj o zápisu do tohoto veřejného rejstříku,
 • podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence.
 • Příklad

  Společnost Alfa, s.r.o. vystavuje objednávku. Na objednávce musí uvést následující údaje:

  Alfa, s.r.o.
  IČO: 234 56 789
  se sídlem Václavské nám. 1, Praha 1, PSČ: 110 00
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 123

  Porušení této povinnosti je dosud považováno za přestupek na úseku podnikání podle § 24 zákona o přestupcích, který zatím nebyl novelizován, a za který může být podnikateli uložena pokuta až do výše 50 000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu jednoho roku.

  Informace o výši základního kapitálu

  NOZ již neupravuje v rámci informací uváděných na obchodních listinách informace o výši základního kapitálu. To je upraveno v § 7 zákona o obchodních korporacích (ZOK), podle kterého, pokud uvádí kapitálová společnost nebo družstvo na obchodních listinách také údaj o svém základním kapitálu, se tento údaj musí týkat pouze upsané a splacené části základního kapitálu.

  Společnost tedy nemůže uvádět údaj o tom, že má základní kapitál ve výši 10 mil. Kč v případě, že je splaceno pouze 50 % základního kapitálu.

  Povinnost akciové společnosti mít internetové stránky

  V ustanovení § 7 ZOK je dále zakotvena pro akciovou společnost povinnost mít internetové stránky. To vyplývá z § 7 odst. 2 ZOK, podle kterého akciová společnost bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (dále jen „ internetové stránky“), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích.

  Jiné společnosti mít zřízené internetové stránky nemusí, nicméně pokud si je zřídí např. společnost s ručením omezeným, má stejnou povinnost uvádět na ní zákonem stanovené údaje jako akciová společnost.

  Ve vztahu k závodu zahraniční kapitálové společnosti nebo zahraničního družstva nebo k jeho pobočce se použijí povinnosti uvedené v § 7 odst. 1 až 3 ZOK, jak byly popsány výše, obdobně. Údaj o zápisu zahraniční osoby do evidence podnikatelů ve státě, jehož právem se zahraniční osoba řídí, se nevyžaduje, ledaže toto právo zápis do takové evidence ukládá nebo umožňuje.

  Na obchodních listinách a internetových stránkách samozřejmě mohou podnikatelé uvádět i jiné údaje, než jim zákon ukládá. Takové údaje ale nesmí být způsobilé vyvolat klamavý dojem. Zda budou údaje způsobilé vyvolat klamavý dojem, bude vždy na posouzení konkrétního případu.

  Klamavý dojem může vyvolat například listina, na které jsou podnikateli často uváděny jako „pobočky“ různé státy po celém světě, byť podnikatel žádnou pobočku v zahraničí nemá.

  Zdroj

  Podle: JUDr. Vladimíra Knoblochová