+420 480 020 123

INFO 51

Ručení odběratele za DPH neodvedenou dodavatelem

23.10.2013

Jak na ručení odběratele za DPH neodvedenou dodavatelem

Plátce, který nenahlásí svůj účet správci daně a bude dostávat za poskytnutá plnění úhrady bezhotovostně, vystavuje se ze svých odběratelů riziku ručení za DPH.

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty došlo v roce 2013 k rozšíření případů, kdy se příjemce plnění (odběratel) může dostat do pozice ručitele za poskytovatelem (dodavatelem) neuhrazenou daň z přidané hodnoty. Tímto rozšířením se může jakýkoli plátce daně z přidané hodnoty velmi lehce stát odpovědným za daňovou povinnost svého obchodního partnera, což může znamenat pro mnoho plátců významné riziko.

Od 1.1.2013 jsou v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) tyto další tři možnosti, kdy se příjemce zdanitelného plnění plátce daně z přidané hodnoty může stát ručitelem za dodavatelem neodvedenou daň v tuzemsku:

a) Pokud je úplata za plnění (týká se i zálohy) poskytnuta příjemcem plnění zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele zdanitelného plnění jiná, než která je správcem daně zveřejněna prostřednictvím registru plátců. Registr plátců je dostupný na internetových stránkách Finanční správy a Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz.

I když jednání odběratele nemá jakoukoli souvislost s neodvedením daně poskytovatelem plnění, stačí provést úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet dodavatele vedený v tuzemsku a odběrateli vzniká dle zákona povinnost ručení.

b) Pokud je o poskytovateli (dodavateli) zveřejněna k datu uskutečnění zdanitelného plnění informace, že je nespolehlivým plátcem.

c) Při nákupu pohonných hmot od osoby neregistrované jako jejich distributor.

Oznámení bankovních účtů správci daně

Od 1.1.2013 platí povinnost každého plátce oznámit správci daně čísla všech svých bankovních účtů používaných k ekonomické činnosti.

Plátce DPH se velmi lehce může stát odpovědným za daňovou povinnost svého obchodního partnera.

Plátci registrovaní po 1.1. 2013 mohou (nikoli musí) určit, která čísla jejich bankovních účtů budou zveřejněna v registru plátců. Pokud v přihlášce k registraci žádný účet neurčí, bude zveřejněno, že žádné číslo účtu neurčili.

Pokud stávající plátci (registrovaní před 1.1.2013) nesplnili svou oznamovací povinnost do konce února 2013, správce daně zveřejní ty bankovní účty, které u plátců eviduje na základě registrace či změny v registraci.

Ručení příjemce v případě úhrady na jiný než zveřejněný bankovní účet poskytovatele plnění

Plátce, který neurčí ke zveřejnění žádný svůj bankovní účet a bude dostávat za poskytnutá plnění či zálohy na poskytnutá plnění s tuzemskou daní úhrady bezhotovostně, vystavuje dle výše uvedeného každého ze svých odběratelů riziku ručení za daň, pokud ji sám neodvede.

To samé platí, pokud plátce požaduje od příjemce plnění úhradu bezhotovostně na jiný, než zveřejněný bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku.

Zároveň upozorňujeme, že v případě, kdy je bankovní účet zveřejněný v registru plátců vedený mimo tuzemsko (jedná se o zahraniční bankovní účet), příjemce plnění ručí za poskytovatelem neodvedenou daň i přesto, že hradí na zveřejněný bankovní účet. Toto vyplývá z ustanovení § 109 odst. 2 písm. b), které je v zákoně již s účinností od 1.1. 2012.

Ve snaze minimalizovat riziko z titulu ručení lze doporučit upravit smluvní podmínky tak, že dodavateli bude hrazeno pouze na bankovní účet vedený v tuzemsku a zveřejněný v registru plátců.

Výše ručení a rozhodný okamžik vzniku ručení

Ručení popsané výše vznikne, ať již se jedná o úhradu celkovou (za celé zdanitelné plnění) nebo částečnou. Vzniká vždy ve shodném rozsahu, a to do výše nezaplacené daně za celé plnění.

Z hlediska posouzení podmínek pro vznik ručení je rozhodný okamžik uskutečnění bezhotovostní úhrady. Jestliže k tomuto dni není bankovní účet, na který je hrazeno, účtem zveřejněným správcem daně v registru plátců, stává se příjemce plnění ručitelem za daň, kterou dodavatel neuhradí.

K povinnosti hradit daň za dodavatele musí být odběratel správcem daně vyzván.

Splnění podmínek pro vznik ručení musí prokázat správce daně. Nicméně plátcům daně doporučujeme si zejména u úhrady s vyšší daní tyto informace před provedením úhrady ověřit a výstup ověření si také archivovat.

Jak se vyhnout ručení za poskytovatelem neodvedenou DPH?

Příjemce plnění má možnost uhradit DPH přímo finančáku poskytovatele plnění. Úhrada musí být provedena před tím, než je příjemce vyzván jako ručitel.

Zákon obsahuje možnost, jak se vyhnout ručení za poskytovatelem neodvedenou daň.

Zvláštní způsob zajištění daně

Jedná se o zvláštní způsob zajištění daně. Dle tohoto ustanovení má příjemce plnění možnost uhradit daň přímo místně příslušnému finančnímu úřadu poskytovatele plnění. Tento postup lze použít i pro případy, kdy poskytovatel plnění má pouze bankovní účet vedený v zahraničí.

Úhrada musí být provedena před tím, než je příjemce vyzván jako ručitel.

Při úhradě je nutné použít:

 • předčíslí čísla bankovního účtu ve tvaru: 80039
 • matrikovou část bankovního účtu správce daně poskytovatele plnění
 • variabilní symbol, kterým je DIČ poskytovatele plnění
 • specifický symbol, kterým je DIČ příjemce plnění
 • zprávu pro příjemce, kde je nutné uvést den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P nebo den úplaty ve tvaru DD/MM/RRRR-U
 • Správce daně daň takto uhrazenou příjemci plnění nikdy napřímo nevrací. Např. pokud poskytovatel plnění daň uhradí sám nebo dojde-li následně k opravě daně (snížení daňové povinnosti), příjemce plnění si musí vrácení jím uhrazené daně přímo správci daně poskytovatele plnění vyřešit s poskytovatelem plnění, nikoli se správcem daně.

  Odsun v používání ručení na 1.1.2014 se nevztahuje na úhrady prováděné na bankovní účet vedený v zahraničí.

  Pokud se příjemce plnění s poskytovatelem plnění na použití tohoto institutu nedomluví a neupraví jej smluvně, může se jednat o porušení závazku v soukromoprávní rovině. Věřitel může požadovat např. úroky z prodlení či ušlý zisk za dobu, kdy nemohl s částkou odpovídající odvedené dani volně disponovat. Doporučit lze v tomto případě vhodně upravit smlouvy či revidovat smlouvy stávající.

  Nepříjemností může být také porušení dobrých obchodních vztahů. Použije-li odběratel možnost hradit daň přímo správci daně, může tím dávat správci daně signál, že má pochybnosti o svém obchodním partnerovi. Správce daně může zahájit u dodavatele daňovou kontrolu či postup k odstranění pochybností.

  Praktická aplikace ručení

  Ručení z titulu úhrady na jiný, než správcem daně zveřejněný bankovní účet vedený poskytovatelem služeb v tuzemsku, může být dle zákona o dani z přidané hodnoty uplatněno s účinností od 1.4.2013. Lhůta pro faktické zavedení tohoto institutu byla nicméně informací Generálního finančního ředitelství ze dne 29.3.2013 odsunuta nejprve na 1.10.2013 a dle k datu zveřejnění článku nejnovější informace Generálního finančního ředitelství ze dne 11.9.2013 odsunuta až na 1.1.2014.

  Dle nejnovější informace Generálního finančního ředitelství zároveň započal legislativní proces, který by měl vést ke změně v tomto ustanovení. Ručení by se podle návrhu novely mělo uplatnit až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti. Pokud nebude novela do 1.1.2014 účinná či Generální finanční ředitelství nezveřejní další posunutí ve faktickém uplatňování ručení, bude nutné postupovat podle stávajícího znění zákona, který žádný limit neukládá.

  Odsun v používání ručení na 1.1.2014 se nevztahuje na úhrady prováděné na bankovní účet vedený v zahraničí (znění zákona o DPH v roce 2014).

  Povinné ručení při úhradě na bankovní účet nezveřejněný správcem daně, aniž by měl poskytovatel plnění povinnost účet zveřejnit, absence zavinění odběratele a jistá diskriminace v používání zahraničních bankovních účtů společně s problémy státní správy se zveřejněním bankovních účtů, to jsou důvody, proč lze boj proti daňovým únikům tímto způsobem považovat za nepříliš povedený.

  Lze doufat v úpravu tohoto institutu ručení ve větším rozsahu. Napomoci by v tomto směru mohla i hrozba sankce ze strany Evropské unie. Na Českou republiku byla již v této souvislosti podána stížnost za porušení evropského práva.

  Zdroj

  Podle : Tereza Štanderová