+420 480 020 123

INFO 54

Odvody II. pilíř důchodového pojištění

31.10.2013

Protože se objevují chyby v evidenci a odvodech na II. pilíř důchodového pojištění, uvádím postupy a účty.

Pracovník vstoupil do druhého pilíře? Odvody zůstávají na bedrech zaměstnavatele

Pokud zaměstnanec vstoupí do druhého pilíře důchodového systému, oznámí to zaměstnavateli. Ten pak následně zajišťuje veškeré odvody. Čtěte jakým způsobem.

Jestliže se zaměstnanec rozhodne vstoupit do druhého pilíře, provádění srážky pojistného na důchodové spoření zůstává na zaměstnavateli. Pracovník si pouze dojedná smlouvu o důchodovém spoření a zaměstnavateli následně oznámí, odkdy se stává účastníkem druhého pilíře. Často se v té souvislosti chybuje při stanovení počátku účasti na důchodovém spoření.

Jak uvádí § 9 odst. 9 zákona o důchodovém spoření, poplatník se stává účastníkem spoření ve druhém pilíři od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) o registraci nabylo právní moci. To znamená, že pokud poplatník uzavře smlouvu v lednu a rozhodnutí o registraci smlouvy nabude právní moci až v únoru, stává se účastníkem druhého pilíř od začátku března. Kdy registrace smlouvy přesně nabude právní moci, oznámí SFÚ účastníkovi formou „Oznámení o nabytí právní moci“.

V případě, že jde o zaměstnance, musí svému (každému) zaměstnavateli písemně oznámit den, kdy se stal účastníkem důchodového spoření. Tuto skutečnost podnikatel následně zohlední při srážce a odvodu pojistného finančnímu úřadu. Zaměstnanec má rovněž za povinnost podat oznámení při každé změně zaměstnavatele. Jakým způsobem musí zaměstnanec vstup do druhého pilíře oznámit, zákon neupřesňuje. Pro usnadnění nicméně vznikl tiskopis MFin 5544 „Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření“, který je k dispozici na webu Finanční správy ČR v záložce Důchodové spoření, popřípadě v databázi tiskopisů.

Jakmile se zaměstnavatel dozví o vstupu zaměstnance do druhého pilíře, začne za něj srážet a a odvádět zálohy. S tím se pojí i povinnost podávat měsíční hlášení („Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“) místně příslušnému správci daně (územnímu pracovišti konkrétního finančního úřadu). Hlášení se musí podat do 20 dnů po uplynutí měsíce, za který vznikla zaměstnavateli povinnost zálohy na pojistné vypočítat a srazit. S hlášením je třeba odvést zálohu na pojistné. Hlášení musí zaměstnavatel podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro daňovou správu na Daňovém portálu.

Příklad

Za pana Nováka, který se stal účastníkem důchodového spoření ve II. pilíři od 1. března 2013 a oznámil to svému zaměstnavateli, podává jeho zaměstnavatel hlášení za zálohové období březen ve lhůtě do 20. dubna 2013. V této lhůtě zaměstnavatel sraženou zálohu na pojistné ve II. pilíři finančnímu úřadu také odvede (pokud nemá stanovenou jinou lhůtu pro odvod záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti).

Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013

S účinností od 1. 1. 2013 zavádí zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, nové peněžité plnění v podobě pojistného na důchodové spoření (dále jen „pojistné“). Pojistné bude individualizováno za jednotlivé účastníky důchodového spoření a bude založeno na spořícím principu.

Pojistné za jednotlivé účastníky důchodového spoření budou odvádět:

 • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a poplatníci, jejichž plátce pojistného za ně pojistné na důchodové spoření nesráží (např. zahraniční zaměstnavatelé, kteří nejsou v pozici plátce daně ze závislé činnosti a mají povinnost odvádět sociální pojištění do "prvního pilíře"), které jsou přímými účastníky důchodového spoření,
 • plátci pojistného (zaměstnavatelé) provádějící odvody za své zaměstnance, kteří jsou účastníky důchodového spoření.
 • Správu pojistného budou vykonávat orgány Finanční správy České republiky (finanční úřady). Pojistné se bude odvádět na bankovní účty finančních úřadů, které budou v České národní bance otevřeny od 1. 2. 2013 (seznam viz následující tabulka).

  Přehled bankovních účtů finančních úřadů pro placení pojistného na důchodové spoření

  Název finančního úřaduBankovní spojení finančních úřadů pro odvody na pojistné na důchodové spoření
  OSVČ *plátce zaměstnavatel
  Finanční úřad pro hlavní město Prahu31018-77628031/071041013-77628031/0710
  Finanční úřad pro Středočeský kraj31018-77628111/071041013-77628111/0710
  Finanční úřad pro Jihočeský kraj31018-77627231/071041013-77627231/0710
  Finanční úřad pro Plzeňský kraj31018-77627311/071041013-77627311/0710
  Finanční úřad pro Karlovarský kraj31018-77629341/071041013-77629341/0710
  Finanční úřad pro Ústecký kraj31018-77621411/071041013-77621411/0710
  Finanční úřad pro Liberecký kraj31018-77628461/071041013-77628461/0710
  Finanční úřad pro Královehradecký kraj31018-77626511/071041013-77626511/0710
  Finanční úřad pro Pardubický kraj31018-77622561/071041013-77622561/0710
  Finanční úřad pro Kraj Vysočina31018-67626681/071041013-67626681/0710
  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj31018-77628621/071041013-77628621/0710
  Finanční úřad pro Olomoucký kraj31018-47623811/071041013-47623811/0710
  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj31018-77621761/071041013-77621761/0710
  Finanční úřad pro Zlínský kraj31018-47620661/071041013-47620661/0710
  Specializovaný finanční úřad- **41013-77620021/0710

  Poznámky:

  * Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a poplatníci, jejichž plátce pojistného za ně pojistné na důchodové spoření nesráží (např. zahraniční zaměstnavatelé, kteří nejsou v pozici plátce daně ze závislé činnosti a mají povinnost odvádět sociální pojištění do "prvního pilíře"), které jsou přímými účastníky důchodového spoření.

  ** Specializovaný finanční úřad nebude mít otevřený bankovní účet s PBÚ 31018 pro platby pojistného na důchodové spoření od OSVČ, protože je příslušný pro vybrané subjekty (právnické osoby).

  Postup pro OSVČ a poplatníky, jejichž plátce pojistného za ně pojistné na důchodové spoření nesráží

  OSVČ a poplatníci, jejichž plátce pojistného za ně pojistné na důchodové spoření nesráží (účastníci důchodového spoření) zálohy na důchodové spoření neplatí. Již v roce 2013 však mohou hradit pojistné do limitu 100.000,- Kč a to svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 31018 (viz tabulka) s variabilním symbolem, ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového identifikačního čísla (DIČ) účastníka důchodového spoření (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), jenž je shodné s DIČ, pod kterým je registrován k dani z příjmů fyzických osob.

  Konstantní symbol při bezhotovostní platbě se uvede 1148 a při hotovostní platbě se uvede 1149. Z přijatého pojistného převedou finanční úřady penzijní společnosti účastníka na účet důchodového spoření částku maximálně ve výši limitu 100.000,- Kč. Informace o reálné výši pojistného na důchodové spoření za rok 2013 bude uvedena v pojistném přiznání podávaném v roce 2014.

  Postup pro zaměstnavatele

  Zaměstnavatelé (plátci pojistného) provedou ve lhůtě splatnosti srážky pojistného za své zaměstnance (účastníky důchodového spoření), které odvedou v sumární částce na příslušný účet finančního úřadu. Platbu odvedou svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 41013 (viz tabulka) s variabilním symbolem, ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového identifikačního čísla plátce pojistného (DIČ), jenž je shodné s DIČ, pod kterým je registrován k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (u plátcovy pokladny se postupuje obdobně, tzn. jedná se o kmenovou část DIČ, které bylo přiděleno plátcově pokladně).

  Konstantní symbol při bezhotovostní platbě se uvede 1148 a při hotovostní platbě se uvede 1149. Přijaté pojistné převedou finanční úřady příslušným penzijním společnostem účastníků na jejich účet důchodového spoření.