+420 480 020 123

Všeobecné obchodní podmínky

Činnosti spojené s vedením účetnictví a daňovou evidencí budou poskytovatelem realizovány průběžně na základě operativní dohody s klientem. Rozsah činnosti poskytovatele je vymezen v příloze 1, která je nedílnou součástí smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli veškeré informace a podklady potřebné k vedení účetnictví a daňové evidence a tyto materiály na žádost poskytovatele doplnit či upřesnit, umožnit poskytovateli kontakt se svými zaměstnanci či jinými osobami a přístup k jiným podkladům a skutečnostem, to vše v rozsahu nutném či užitečném pro řádné vedení účetnictví.

Poskytovatel je povinen vést účetnictví a daňovou evidenci v zadaném rozsahu v souladu s platnými právními předpisy, s vynaložením všech svých odborných schopností tak, aby co nejlépe vyhovovalo zákonným požadavkům a potřebám objednatele.

Pokud by pokyny objednatele mohly narušit řádné vedení účetnictví nebo vedení daňové evidence, je poskytovatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit; pokud objednatel na svých pokynech i nadále trvá, jsou pro poskytovatele závazné.

Poskytovatel je povinen včas upozornit objednatele na všechny účetní doklady a operace, které by mohly vést k postihu objednatele. Poskytovatel je oprávněn nezaúčtovat doklad o němž je přesvědčen, že svým obsahem nebo náležitostmi neodpovídá zákonným ustanovením.

Poskytovatel prohlašuje, že plně zodpovídá objednateli bezchybné zaúčtování převzatých dokladů včetně výstupů z těchto dokladů, a že je pro případ své chyby řádně a dostatečně pojištěn u pojišťovny Generali, a.s..

Objednatel je povinen předávat doklady v termínech sjednaných s poskytovatelem. Pozdní předání může vést k tomu, že poskytovatel nepodá dotčené přiznání, popřípadě neuskuteční sjednanou práci v termínu aniž by za nedodržení zodpovídal.

Poskytovatel je zbaven povinnosti podat jakékoliv přiznání popř. provést jakýkoliv úkon za objednatele, je-li objednatel v prodlení s platbou záloh nebo faktur a to až do doby jejich uhrazení.

Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení z každé pozdě uhrazené platby ve výši 0,5 ‰ dlužné částky za každý den prodlení.